AAU Handbook

Samarbejdsudvalg for fakultetet (FSU) - forretningsorden, SAMF

Procedure – FSU udvalget

Published: 07.09.2018 (Last revised: 17.06.2019)

Print as pdf

Content

§ 1 FSU sammensætning

Dekanen er formand for udvalget og leder møderne. I dennes forfald udpeger formanden en mødeleder blandt ledelsesrepræsentanterne.

Stk. 2

Medarbejderrepræsentanterne meddeler formanden, hvem de har valgt til næstformand.

Stk. 3

Medarbejderrepræsentanter og suppleanter udpeges for 2 år ad gangen. (i lige år)

Stk. 3

Formanden udpeger en medarbejder, der ikke er medlem af udvalget, som sekretær.

§ 2 Mødeafholdelse

Der afholdes 4 ordinære møder årligt af to timers varighed. Der kan evt. lægges et ekstraordinært møde i forbindelse med fremlæggelse af budget.

Stk. 2

Møderne afholdes i arbejdstiden. Medlemmerne skal have den fornødne tid til rådighed til FSU arbejdet.

Stk. 3

Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når næstformanden fremsætter begæring herom til formanden med redegørelse for hvilken sag, der ønskes behandlet.

Stk. 4

På årets sidste møde aftaler FSU mødeplan for det kommende år.

§ 3 Mødeindkaldelser og afholdelse

Der indkaldes punkter til dagsordenen 21 dage før hvert møde. Medlemmer af FSU, der ønsker sager optaget på dagsordenen, meddeler dette til FSU sekretæren senest 14 dage før mødet, og præciserer hvad der ønskes behandlet, årsagen hertil samt fremsender evt. bilag.

Stk. 2

Dagsordenen udsendes med nødvendige bilag til medlemmerne senest 4 arbejdsdage før mødets afholdelse. Under særlige omstændigheder kan materialet eftersendes eller omdeles i forbindelse med punktets behandling.

Stk. 3

Sager fremlægges skrifteligt, hvor ikke andet taler imod.

Stk. 4

Den endelige dagsorden godkendes som det første punkt på hvert møde.

Stk. 5

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets ordinære medlemmer er til stede.

§ 4 Referater

FSU sekretæren udarbejder referat af møderne og fremsender til kommentering hos FSU medlemmerne senest 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse (der tages forbehold for ferie).

Stk. 2

Bemærkninger til referatet fremsendes til FSU sekretæren senest 5 arbejdsdage efter modtagelse.

Stk. 3

Bemærkninger indarbejdes og lægges på FSU hjemmesiden senest 3 uger efter mødets afholdelse.

§ 5 Uddannelse af FSU-medlemmer

Et FSU medlem skal inden for de første 6 måneder efter sin udpegning tilbydes et kursus for samarbejdsudvalgsmedlemmer. Udgiften hertil afholdes af fakultetets fællesområde.

§ 6 Tavshedspligt og orienteringspligt

Drøftelserne i FSU er i udgangspunktet åbne. Dog har samarbejdsudvalgets medlemmer den tavshedspligt, der følger af forvaltningslovens § 27, f.eks. når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til institutionens eller private interesser.

Stk. 2

Bortset fra de tilfælde, der er omfattet af tavshedspligten, påhviler det FSU at sikre, at samtlige medarbejdere løbende holdes skriftligt og mundtligt orienteret om FSU arbejdet.

§ 7 Inddragelse af arbejdsmiljøområdet i FSU

Der afholdes to årlige møder i FSU med deltagelse af lokale AMR. Møderne afholdes umiddelbart før og efter årets arbejdsmiljødrøftelse, det vil sige i hhv. februar og juni måned med en varighed af 3 timer.

De lokale AMiU/SA udpeger blandt allerede valgte AMR repræsentanter og indmelder disse til FSU sekretæren. Såfremt det er muligt, skal der være minimum en VIP og en TAP AMR for alle institutter, herunder må mindst en gerne være en repræsentant fra AAU CPH. Institutlederkredsen udpeger en AMR-leder.

§ 8 Fælles underudvalg vedr. kompetencefondsmidler

Ansøgninger til kompetencefondsmidler behandles i et fælles underudvalg på tværs af HUM og SAMF FSU, med ansøgningsrunde én gang om året. Underudvalget består af en VIP og en TAP fra hhv. FSU HUM og FSU SAMF.

 • Underudvalget udpeges i lige år, efter udpegning af medarbejderrepræsentanter til FSU
 • Ansøgningsrunde igangsættes i efteråret og tildeles inden udgangen af året
 • Underudvalget tildeler og godkender fordeling af midler.
 • Behandlingen af ansøgninger sker på baggrund af rammerne i Kompetencestrategien.

Forretningsordenen er vedtaget på FSU SAMF møde 28.08.2017

Purpose and delimitation

Definere rammerne for FSU udvalgets arbejde.

Contact and responsibility

Otto, Simonsen, rådgiver
SAMF, Dekansekretariatet
Tlf. (+45) 9940 9707, email: os@adm.aau.dk

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Related documents

The composition of the joint consultation bodies at Aalborg University

Read more