AAU Handbook

Tillidshverv og tillidsrepræsentanter

Information til/om tillidsrepræsentanter (TR) på AAU

Published: 03.08.2020 (Last revised: 14.11.2021)

Print as pdf

Content

Regelgrundlaget

Reglerne for tillidsrepræsentanter på Aalborg Universitet reguleres af følgende aftaler:

Det er ligeledes muligt at finde relevant information på PAV (Personale Administrative Vejledning).

Struktur

Tillidsrepræsentantstrukturen bør være så ensartet og gennemskuelig i hele AAU's organisation, at samtlige medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelse nemt og tydeligt kan se, hvilken tillidsrepræsentant der dækker hvilket område og for hvilken organisation.

TR-listen giver et overblik over alle tillidsrepræsentanter på AAU og opdateres løbende med ændringer.

Valg af tillidsrepræsentanter

For at være valgbar skal tillidsrepræsentanten:

 • have mindst 9 måneders ansættelse ved AAU
 • repræsentere mindst 5 medarbejdere inden for samme medarbejdergruppe

Det er dog ønskeligt, at tillidsrepræsentanten har et tillidshverv af en vis volumen for at kunne opnå en så høj grad af indsigt, erfaring og rutine som muligt. Det anbefales derfor, at en tillidsrepræsentant som minimum repræsenterer ca. 25 medarbejdere. Omvendt er det ikke ønskeligt, at arbejdsbyrden omkring tillidshvervet bliver tillidsrepræsentantens primære beskæftigelse, hvorfor der tilsvarende er et anbefalet maksimum på ca. 200 medarbejdere pr. tillidsrepræsentant. De nævnte antal er anbefalinger.

Anmeldelse af tillidshverv

Når en gruppe har valgt en (ny) tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant (fx ved en generalforsamling), skal den pågældendes hovedorganisation anmelde valget overfor AAU. Dette sker ved at hovedorganisationen sender en skriftlig anmeldelse til HR-afdelingen (HR@adm.aau.dk). Ved anmeldelse skal der refereres til AAU’s organisation og AAU’s terminologi skal anvendes.

Ledelsen af den pågældende medarbejder er berettiget til at gøre indsigelse mod valget, hvis dette sker indenfor 3 uger efter, at meddelelsen fra organisationen er modtaget. HR-afdelingen fremsender derfor orientering om valget til ledelsen hurtigst muligt efter modtagelsen. Såfremt ledelsen ikke har indsigelser mod valget opdateres TR-listen og HR-afdelingen sagsbehandler på valget.

Man er TR (og beskyttet) fra den dag, anmeldelsen modtages i HR-afdelingen. Anmeldelsen kan dog også ske fremadrettet (pr. dato ud i fremtiden), men aldrig bagudrettet (pr. dato i fortiden).

Når en medarbejder er blevet valgt og anmeldt som TR, forventes det, at vedkommende straks varetager hvervet. Det forventes, at den nødvendige uddannelse af TR sker i umiddelbar tilknytning til valget af TR.

Afmeldelse af tillidshverv

Når der sker afmeldelse af tillidshverv, skal den pågældendes hovedorganisation orientere AAU. Dette sker ved at hovedorganisationen sender en skriftligt orientering til HR-afdelingen (HR@adm.aau.dk). Dette bør ske samtidig med fremsendelsen af en ny anmeldelse.

Funktionsbeskrivelser

Tillidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der er ansat efter en given overenskomst. TR-repræsentationen omfatter også uorganiserede medarbejdere, som er ansat efter den pågældende overenskomst.

Funktionsbeskrivelser for TR, H-TR og F-TR findes i TR-aftalen.

Tillidsrepræsentantsuppleant

At være tillidsrepræsentantsuppleant er som hovedregel begrænset til at træde til, når tillidsrepræsentanten ikke er til stede eller er forhindret i at varetage hvervet som tillidsrepræsentant.

Suppleanten indtræder i alle tillidsrepræsentantens, hovedområdetillidsrepræsentantens og fællestillidsrepræsentantens funktioner samt i dennes rettigheder og pligter, når denne ikke er til stede, dog ikke nødvendigvis i SU-repræsentationen, da denne bestemmes ved aftale mellem organisationerne.

En tillidsrepræsentantsuppleant vælges på samme måde som en tillidsrepræsentant (se ovenfor).

Deltagelse i Samarbejdsudvalg (SU)

Medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget vælges oftest blandt tillidsrepræsentanterne, hvor det er muligt. SU-repræsentationen indebærer repræsentation i samarbejdsudvalget af alle medarbejdere i instituttet, afdelingen, hovedområdet eller universitetet og ikke kun indenfor egen faglige organisation, som er tilfældet ved TR-repræsentationen.

Honorering

Tillidsrepræsentanten modtager et midlertidigt, pensionsgivende funktionstillæg, som er afhængig af antallet af medarbejdere, som tillidsrepræsentanten repræsenterer. Antallet af medarbejdere opgøres pr. 1. januar og tillægget udmøntes for et år ad gangen. Såfremt der anmeldes en ny tillidsrepræsentant i løbet af et år, vil det forsat være antallet fra 1. januar, som er bestemmende for tillægget.

Der ydes normalt ikke funktionstillæg til TR’ere repræsenterende færre end 25 medarbejdere. Der kan dog i dette tilfælde ydes et funktionstillæg, såfremt en organisation kun har én tillidsrepræsentant indenfor et hovedområde og færre end 25 medarbejdere i alt på AAU.

Tillidsrepræsentantsuppleanten tildeles som udgangspunkt ikke et funktionstillæg, dog skal der tildeles tillæg til suppleanten i tilfælde af sygdom, barselsorlov eller tilsvarende, hvis suppleanten indtræder som vikar i en periode á minimum 3 sammenhængende måneders varighed, og gives for hele funktionsperioden. Tillægget bevares i samme periode af den tillidsrepræsentant, som er forhindret i at udøve hvervet (i modsætning til selv at fravælge hvervet i en periode).

Satserne for funktionstillæggene fremgår af TR-aftalens bilag 2.

Tiden til TR-arbejdet

Tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til hvervets forsvarlige udførelse, under hensyntagen til såvel institutionens arbejdsopgaver som tillidsrepræsentantopgavernes omfang.

Det forudsættes, at tillidsrepræsentanten sammen med nærmeste personaleleder drøfter arbejdstilrettelæggelsen både ved nyvalg og genvalg samt i øvrigt, hvis der opstår ændringer i omfanget af tillidsrepræsentantarbejdet.

Gennemsnitlige tidsangivelser for det normale tidsforbrug til tillidshvervets udførelse fremgår af TR-aftalens bilag 1.

Kompensation til tjenestestedet

For at kunne sikre gode organisatoriske rammer for tillidsrepræsentanterne er der afsat en central pulje til kompensation af de tjenestesteder, hvor tillidsrepræsentanter repræsenterer medarbejdere udenfor eget tjenestested, og hvor der er hovedområdetillidsrepræsentanter eller fællestillidsrepræsentanter.

Opgørelsen af kompensation til tjenestestedet sker årligt i løbet af november måned på baggrund af bestandtallene pr. 1. januar. Opgørelsen af funktionstillæg fastsætter størrelsen af kompensationen for perioden fra januar til december i det år, hvor opgørelsen foretages.

Kompensationssatserne fremgår af TR-aftalens bilag 3.

 

 

 

 

 

Contact and responsibility

Ved spørgsmål kontakt Jonas Bech Jensen, HR speciaistcenter.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd