AAU Handbook

Eksamen - regler for afgivelse af bedømmelser og adgang til reeksamen i samme eksamenstermin

Published: 31.01.2018 (Last revised: 02.08.2018)

Print as pdf

Content

BEDØMMELSER, DER GIVER ADGANG TIL REEKSAMEN I SAMME EKSAMENSTERMIN

BEDØMMELSEN 'EB' (EJ BEDØMT) GIVES UDELUKKENDE AF ADMINISTRATIVT PERSONALE OG I FØLGENDE TILFÆLDE:

 • Studerende, som afleverer blankt i forbindelse med en skriftlig prøve, og bedømmelsen afgives af administrativt personale.
 • Studerende, hvis besvarelse ikke overholder prøvens formkrav, og bedømmelsen afgives af administrativt personale.
 • Studerende, der bortvises under en prøve
 • Studerende, som har plagieret (registreres først, når enten Studieleder eller Rektor har truffet afgørelse i sagen.)1
 • Studerende, der er udeblevet fra en eller flere delprøver (men ikke alle), og hvor prøven bestås pba. det samlede resultat for alle delprøver.

 

FAGLIG BEDØMMELSE (LAVEST MULIG KARAKTER) GIVES UDELUKKENDE AF BEDØMMERE OG I FØLGENDE TILFÆLDE:

 • Studerende, som afleverer blankt i forbindelse med en skriftlig prøve, og bedømmelsen afgives af bedømmere2.
 • Studerende, hvis besvarelse ikke overholder prøvens formkrav, og bedømmelsen afgives af bedømmere.
 • Studerende, der rettidigt afleverer skriftligt materiale, der ligger til grund for en mundtlig prøve, men ikke møder op til den mundtlige prøve.
 • Studerende, der rettidigt afleverer skriftligt materiale, der ligger til grund for en mundtlig prøve, men udmelder sig af universitetet, inden afholdelsen af den mundtlige prøve.
 • Studerende, der møder op til mundtlig prøve men tilkendegiver til bedømmerne efter prøvens begyndelsestidspunkt, at der ikke ønskes deltagelse i prøven.
 • Ved prøver uden aflevering3 anvendes bedømmelsesformen "bestået/ikke-bestået.

 

"SYG" GIVES UDELUKKENDE AF ADMINISTRATIVT PERSONALE (FAKULTETSKONTORET) OG I FØLGENDE TILFÆLDE4:

 • Studerende, der afleverer en lægeerklæring i overensstemmelse med det pågældende fakultets regler, og denne godkendes.
 • Studerende, der afleverer en lægeerklæring dækkende over en længere periode inklusiv eksamensperioden, og denne godkendes.

 

BEDØMMELSER, DER IKKE GIVER ADGANG TIL REEKSAMEN I SAMME EKSAMENSTERMIN

BEDØMMELSEN 'U' (UDEBLEVET) KAN REGISTRERES AF BÅDE BEDØMMER OG ADMINISTRATIVT PERSONALE OG GIVES I FØLGENDE TILFÆLDE:

 • Studerende, der ikke møder op til en mundtlig prøve uden tilgrundliggende skriftligt materiale og ikke får dispensation fra tidsfristen
 • Studerende, der lever op til formkravene for deltagelse i prøven, men udebliver fra prøven.
 • Studerende, der ikke rettidigt afleverer skriftligt materiale, der ligger til grund for en mundtlig prøve, men møder op til den mundtlige prøve.
 • Studerende, som har afleveret efter tidsfristen, og ikke får dispensation for tidsfristen.
 • Studerende, som har tilgået prøven, men ikke har afleveret eller tilkendegivet, at der afleveres blankt
 • Studerende, der har tilgået prøven, men ikke har afleveret eller tilkendegivet, at der afleveres blankt, men efterfølgende udmelder sig af universitetet
 • Studerende, som ikke har tilgået prøven i Digital Eksamen, og dermed heller ikke har afleveret
 • Studerende, der er udeblevet fra alle delprøver, og hvor prøven bestås pba. det samlede resultat for alle delprøver.

1 Se nærmere omkring plagiering på side 5 under "Oftest stillede spørgsmål".
2 Gælder hovedsagligt i tilfælde, hvor der ikke afleveres i Digital Eksamen
3 Med "prøver uden aflevering" refereres til den prøveform, der er angivet i studieordningen på nogle af EST’s uddannelser.
4 Procedure for registrering af sygemeldinger findes under "Begrebsdefinitioner"

 

OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL OG VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I KONKRETE SCENARIER

Spørgsmål: Kan en studerende aflevere blankt til en mundtlig eksamen uden tilgrundliggende materiale?

Svar: Nej. Det er ikke muligt at aflevere blankt til en mundtlig prøve.

 

Spørgsmål: Hvilken bedømmelse gives ved prøver uden aflevering?

Svar: På EST anvendes prøver uden aflevering, hvor de studerende bedømmes ved krav om deltagelse i undervisning. Bedømmelsen foretages af bedømmer og bedømmelsesformen er bestået/ikke bestået.

 

Spørgsmål: Kan en studerende, der har snydt til eksamen, tilbydes reeksamen?

Svar: Deltagelse i reeksamen eller næstkommende ordinær eksamen afhænger af den sanktion, den studerende modtager for forseelsen.

For yderligere information se:

 

Vejledning til bedømmelser i konkrete scenarier

Scenarie 1: Den studerende skal trække et eksamensspørgsmål til en mundtlig prøve, men vælger at forlade eksamenslokalet umiddelbart efter trækningen.

Bedømmelsesform: Faglig bedømmelse (lavest mulig karakter)

Begrundelse: Prøven starter i det øjeblik, den studerende træder ind i eksamenslokalet. Når den mundtli-ge prøve er påbegyndt, skal VIP afgive en bedømmelse medmindre prøven enten afbrydes som følge af sygdom eller eksamenssnyd.

 

Scenarie 2: Den studerende møder ikke op til en mundtlig prøve og tilkendegiver derfor heller ikke, at vedkommende ikke ønsker at deltage i prøven.

Bedømmelsesform: Udeblevet

Begrundelse: Den studerende møder ikke op til prøven.

 

Scenarie 3: Den studerende møder op til en stedprøve, men afleverer ikke og tilkender ikke at ville aflevere blankt.

Bedømmelsesform: Udeblevet

Begrundelse: Den studerende har ikke tilkendegivet, at vedkommende ønsker at aflevere blankt i Digital Eksamen eller afleveret en tom kuvert til tilsynspersonalet.

 

Scenarie 4: Den studerende afleverer skriftligt materiale efter fristen for aflevering, og modtager ikke dispensation for tidsfristen.

Bedømmelsesform: Udeblevet

Begrundelse: Studienævnet kan dispensere fra afleveringsfristen, såfremt der foreligger usædvanlige forhold. I dette tilfælde har studienævnet givet afslag på dispensation fra tidsfristen, hvorfor den studeren-de registreres udeblevet.

 

Scenarie 5: Den studerende afleverer skriftligt materiale efter fristen for aflevering, og modtager dispensation for tidsfristen.

Bedømmelsesform: Faglig bedømmelse

Begrundelse: Studienævnet kan dispensere fra afleveringsfristen, såfremt der foreligger usædvanlige forhold. I dette tilfælde har studienævnet imødekommet den studerendes ansøgning. Derfor skal den studerendes prøve bedømmes på samme vis, som hvis den studerende havde afleveret inden afleveringsfristen.

 

Scenarie 6: Den studerende afleverer skriftligt materiale, der er en forudsætning for deltagelse i en mundtlig prøve, men som ikke ligger til grund for prøven. Den studerende udebliver fra den mundtlige prøve.

Bedømmelsesform: Udeblevet

Begrundelse: Det skriftlige materiale er en forudsætning for, at den studerende må deltage i den mundtlige prøve, men ligger ikke til grund for prøven. Prøven begynder derfor først på tidspunktet for den mundtlige prøve, og da den studerende ikke møder op, bliver den studerende registreret "udeblevet".

 

Scenarie 7: Den studerende skal deltage i en prøve med flere delprøver, og hvor prøven bestås ved et vægtet gennemsnit af resultaterne i delprøverne. Den studerende deltager i og opnår en faglig bedømmelse i den ene delprøve. Den studerende udebliver fra den anden/de øvrige delprøve(r).

Bedømmelsesform: Ej bedømt

Begrundelse: For at bestå prøven, er det et formkrav, at den studerende består delprøverne samlet set. Da det ikke er muligt at udregne et gennemsnit på baggrund af bedømmelsen "udeblevet", registreres den studerende med den administrative bedømmelse "ej bedømt". Den studerende skal udelukkende gå til reeksamen i den eller de delprøve(r), som den studerende ikke har bestået.

 

Scenarie 8: Den studerende afleverer det materiale, der ligger til grund for den mundtlige prøve rettidigt, men den studerende møder ikke op til den mundtlige prøve.

Bedømmelsesform: Faglig bedømmelse (-3)

Begrundelse: Prøven starter i det øjeblik, den studerende afleverer det tilgrundliggende materiale rettidigt. Da prøven også består af en mundtlig del, og den studerende derfor skal deltage i den mundtlige prøve for at kunne bestå prøven, skal der gives den faglige bedømmelse -3.

Origin, background and history

Regler for afgivelse af bedømmelser og adgang til reeksamen i samme eksamenstermin er et supplement til fakulteternes eksamensordninger og erstatter vejledningen for Administrative bedømmelser, der fremgår af Digital Eksamens hjemmeside.

Reglerne er udarbejdet i juni 2017 med ikrafttrædelse juli 2017. Reglerne er udarbejdet i et tværfakultært samarbejde og er derfor ens for registrering af alle bedømmelser på Aalborg Universitet. De ansvarlige for reglerne er Uddannelsessekretariatet på Fakultetskontoret for EST og Studieadministrationen på Fakul-tetskontoret for HUM/SAMF.

Purpose and delimitation

Formålet med reglerne er at sikre ensartet brug af bedømmelser på Aalborg Universitet, samt at fastsætte klare og forståelige regler, der bidrager til at undgå tvivlsspørgsmål og lette det studieadministrative arbejde i forbindelse med registrering af bedømmelser.

Overall framework

Reglerne er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser for eksamen (Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser samt Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser). Reglerne er desuden én af flere vejledninger til brug af Digital Eksamen for studiesekretærer og andet studieadministrativt personale med ansvar for registrering af bedømmelser.

Contact and responsibility

Reglerne vedrørende afgivelse af bedømmelser og adgang til reeksamen i samme eksamenstermin reguleres af fakulteterne. I tilfælde af spørgsmål eller uklarheder, bedes I kontakte det relevante fakultets uddannelsessekretariat (for EST) eller Studieadministration (for HUM/SAMF)

Concept definitions

Bedømmelsen Ej bedømt (EB)

Bedømmelsen "ej bedømt" er en administrativ bedømmelse, som det studieadministrative personale kan indberette i de tilfælde, der er angivet i regelsættet.

Det er udelukkende administrativt personale, der kan registrere bedømmelsen "ej bedømt". Hvis bedøm-melsen skal registreres af VIP henvises til afsnittet om faglig bedømmelse.

Når den studerende modtager bedømmelsen "ej bedømt", bruger den studerende et prøveforsøg. Bedømmelsen "ej bedømt" giver adgang til reeksamen i samme eksamenstermin.

 

Faglig bedømmelse

Faglig bedømmelse kan udelukkende registreres af VIP og registreres i de tilfælde, der er angivet i regelsættet. Faglige bedømmelser afgives i overensstemmelse med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

I tilfælde hvor de studerende f.eks. ikke lever op til formkravene eller ikke møder op til en mundtlig eksamen med tilgrundliggende skriftligt materiale, skal det faglige personale derfor registrere lavest mulige karakter.

I de tilfælde, der er angivet i regelsættet, gælder følgende:

For eksaminer, der bedømmes med udgangspunkt i 7-trinsskalaen, skal VIP registrere -3, og den studerende bruger et prøveforsøg.

For eksaminer, der bedømmes med "bestået/ikke-bestået", skal VIP registrere "ikke-bestået", og den stu-derende bruger et prøveforsøg.

Faglige bedømmelser giver adgang til reeksamen i samme eksamenstermin.

 

Udeblevet

Bedømmelsen "udeblevet" kan registreres af både administrativt personale og VIP og gives i de tilfælde, der er angivet i regelsættet.

Bedømmelsen "udeblevet" giver ikke adgang til reeksamen i samme eksamenstermin1.

 

Syg

Der skelnes mellem to typer sygemelding;

Sygemelding til én enkelt prøve: registreres af studieadministrativt personale i de tilfælde, hvor de studerende fremsender en lægeerklæring i overensstemmelse med fakultetets regler herom (fremgår af eksamensordningen), og lægeerklæringen godkendes. Her vil den studerende i første omgang have modtaget bedømmelsen udeblevet. Denne bedømmelse ændres af fakultetets studieadministration, når lægeerklæringen er godkendt.

I disse tilfælde vil den studerende ikke have brugt et prøveforsøg, og den studerende har adgang til reeksamen i samme eksamenstermin.

Langtidssygemelding: registreres af studieadministrativt personale i de tilfælde, hvor den studerende er sygemeldt i en længere periode inklusiv eksamensperioden. Den studerende skal aflevere en lægeerklæring inden eksamensperioden påbegyndes. Når lægeerklæringen er godkendt, afmelder fakultetets studieadministration den studerendes eksamenstilmeldinger.

I disse tilfælde vil den studerende ikke have brugt et prøveforsøg, og den studerende har adgang til reeksamen i samme eksamenstermin, såfremt den studerende ikke længere er syg.

 

Adgang til reeksamen i samme eksamenstermin

Hvilke bedømmelser, der giver adgang til reeksamen, er reguleret i Fælles regler for tilmelding til undervisning og prøver, der er gældende for alle prøver afholdt på Aalborg Universitet. Reglerne findes her.

 

Prøver uden aflevering:

Når "prøver uden aflevering" anvendes i regelsættet, henvises til den prøveform, der fremgår af uddannelsens studieordning.

På uddannelser under Engineering, SUND og TECH vil prøver uden aflevering altid være med prøveformen "aktiv deltagelse", der bedømmes med bestået/ikke-bestået.

 

Skriftligt materiale, der ligger til grund for prøven:

Skriftligt materiale ligger til grund for prøven, når det skriftlige materiale er en forudsætning for, at den studerende kan gennemføre prøven. F.eks. ligger projektrapporter til grund for prøver i projekter.

Ved prøver, hvor den studerende anbefales at aflevere et skriftligt materiale, men hvor det ikke er et krav, ligger det skriftlige materiale ikke til grund for prøven.

Ved prøver, hvor den studerende skal aflevere et skriftligt materiale for at få adgang til prøven (dvs. at det er en forudsætning for at deltage i prøven), men hvor det skriftlige materiale ikke indgår i bedømmelsen, ligger det skriftlige materiale ikke til grund for prøven.

 

Formkrav

Formkrav kan være krav til opgavens ydre form eksempelvis antal sider, antal anslag osv. Formkrav kan også være krav stillet som forudsætning for deltagelse i en prøve, eksempelvis et bestemt antal opgaver, der skal afleveres, for at den studerende kan deltage i prøven.

 

1 Undtaget er studerende, der udelukkende mangler deres kandidatspeciale. De vil blive automatisk tilmeldt reeksamen i samme eksamenstermin uafhængigt af, hvilken bedømmelse de har modtaget.

Studienævnet kan dispensere fra dette, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd