AAU Handbook

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsordenen indeholder regler om de kollegiale organers virke ved Aalborg Universitet

Published: 12.01.2018 (Last revised: 07.06.2018)

Print as pdf

Content

De kollegiale organers møder

§ 1. De kollegiale organer udøver deres virksomhed i møder.

Stk. 2. Der fastsættes årligt en mødeplan for de akademiske råds, institutudvalgenes og studienævnenes ordinære møder.

Stk. 3. Ekstraordinære møder i de i stk. 2 nævnte organer afholdes, når formanden finder det fornødent. Formanden er forpligtet til at indkalde til ekstraordinært møde, når 1/3 af det kollegiale organs medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter formandens modtagelse af begæringen. Såfremt begæringen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, er formanden forpligtet til at søge mødet afholdt inden fristens udløb.

§ 2. Møderne er åbne medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre. Alle personsager, samt sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.

Stk. 2. Formanden kan bestemme, at drøftelsen om, hvorvidt en sag skal behandles for lukkede døre, foregår for lukkede døre.

Stk. 3. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst.

§ 3. Et medlem af et kollegialt organ, der har forfald, har pligt til forud for mødet at meddele dette til formanden eller sekretæren.

§ 4. Enhver har - i det omfang pladsforholdene tillader det - adgang til at overvære de kollegiale organers åbne møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke den pågældende eller om fornødent samtlige tilhørere fra mødet.
 

Mødeindkaldelser og sagernes fremlæggelse

§ 5. Dagsordenen og de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger udsendes mindst 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse efter formandens eller rektors bestemmelse ske med kortere varsel.

Stk. 2. Optagelse af punkter på dagsordenen kan kræves af hvert medlem og af rektor. Dags-ordenspunkter til ordinære møder samt materiale til disse skal være sekretæren eller formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Formanden eller rektor kan dog, når særlige grunde taler derfor, dispensere fra denne frist.

Stk. 3. Det kollegiale organ vedtager selv sin endelige dagsorden ved mødets begyndelse. Ethvert medlem har i denne forbindelse ret til at få ordet.

Oplysninger, der er tilvejebragt til bedømmelse af sagerne, og som ikke er udsendt efter stk. 1 skal fremlægges til medlemmernes eftersyn inden den nævnte frist på den pågældende sekretærs kontor.

Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen, hvis 2/3 af medlemmerne er til stede og tiltræder, at sagen behandles.

Stk. 4. Dagsorden for møder i akademisk råd, institutudvalg og studienævn offentliggøres på nettet samtidig med udsendelsen til de kollegiale organer. Ved offentliggørelsen foretages nødvendige ændringer af dagsordenens formulering til sikring af, at denne ikke indeholder oplysninger, som er undergivet tavshedspligt.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor det findes af betydning for en sags behandling, kan de kollegiale organer indkalde udenforstående til mødet til at deltage i sagens behandling uden stemmeret.
 

Mødets afholdelse, mødeledelse, forhandling og afstemninger

§ 6. Det kollegiale organ er beslutningsdygtigt, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Ved mødets begyndelse registrerer formanden medlemmernes antal og konstaterer, om det kollegiale organ er beslutningsdygtigt og indkaldt med lovligt varsel. Forlader et medlem mødet på grund af forfald, underrettes sekretæren.

§ 7. Formanden leder møderne. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de forslag, om hvilke der skal stemmes, og fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af vedkommende fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning.

Stk. 2. Er der fremsat mere end 2 hovedforslag, afgør formanden, om afstemningen skal foretages med relativt flertal, således at forslag, der har fået flest af de afgivne stemmer, er vedtaget, eller om afstemningen skal foretages over flere omgange.

Er der til et hovedforslag fremsat et eller flere ændringsforslag, skal der først afstemmes om ændringsforslaget eller ændringsforslagene. I tilfælde af flere ændringsforslag skal det efter formandens skøn mest vidtgående ændringsforslag sættes under afstemning først.

Stk. 3. Afstemning sker ved håndsoprækning. Et medlem kan dog kræve skriftlig afstemning.

Stk. 4. Fremkommer der på et møde forslag om større ændringer til en indstilling mv., eller er meningerne stærkt divergerende, kan formanden bestemme, at sagen udskydes til endelig afgørelse på et senere møde. I tilslutning hertil kan formanden bestemme, at ændringsforslag skal foreligge skriftligt til udsendelse forud for dette senere møde, således at der - bortset fra rene justeringer - ikke ved den efterfølgende drøftelse kan stilles andre ændringsforslag end dem, der er udsendt forud for mødet.

§ 8. Hvor formanden vurderer, at der kan forventes tilslutning til et fremsat forslag, ved en evt. afstemning foreslår formanden, at forslaget betragtes som vedtaget uden afstemning. Såfremt intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med sin tilkendegivne opfattelse.

§ 9. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet er særligt lovhjemlet for specielle sagsområder.

Stk. 2. Står stemmerne lige er formandens stemme udslagsgivende.
 

Bemyndigelse

§ 10. Akademisk råd og studienævn kan i særlige tilfælde bemyndige hhv. dekanen og studielederen til at træffe afgørelse i de under akademisk råd eller studienævnet hørende sager.

Valg af formand og næstformand i studienævn

§ 11. Studienævnet vælger på det første møde efter nyvalg af sin midte en formand blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere og en næstformand blandt de studerende. Formanden leder studienævnets møder. Studienævnets formand og næstformand forbereder møderne i fællesskab.

Stk. 2. Indtil valg har fundet sted, ledes studienævnets møde af en ordstyrer, der vælges ved enstemmighed af og blandt studienævnets medlemmer. Kan der ikke opnås enighed, ledes mødet af studienævnets ældste medlem (biologisk alder).

Stk. 3. Studienævnet vælger på første møde efter nyvalg, hvem der indstilles til dekanen som studieleder, normalt studienævnsformanden. Indstilles en anden end studienævnsformanden, eller indstilles flere studieledere, skal dette begrundes. Dekanen kan godkende, at studielederens ansvarsområde går på tværs af studienævn.

Institutudvalg

§ 12. Institutudvalget rådgiver institutlederen om generelle retningslinjer for instituttets virksomhed og udvikling, om forskningsplaner, om undervisningsplaner og andre overordnede forhold. Institutudvalget orienteres om og kan knytte bemærkninger til instituttets budget og regnskab. Dekanen fastlægger de nærmere retningslinjer for institutudvalgets funktion og samspil med institutlederen.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger

§ 13. Det er en tjenestepligt for universitetets medarbejdere at indtræde i de i vedtægten omtalte kollegiale organer, såfremt de vælges eller udpeges hertil. Det er endvidere en tjenestepligt at modtage valg til posten som formand for studienævnet og at modtage udpegning som studieleder.

Medlemmer af universitetets kollegiale organer har pligt til at deltage i disses møder.

Stk. 2. Når et valgt medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed i løbet af valgperioden[1], eller erklæres inhabil[2], eller når et medlem ved fravær af længere varighed er ude af stand til at deltage i det kollegiale organs arbejde[3], indkaldes den pågældendes suppleant.

Stk. 3. Et kollegialt organ kan træffe beslutning om, at et medlem af organet har en sådan uvedkommende interesse i en sag, hvorom der skal træffes beslutning, at vedkommende er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sagen efter almindelige regler om inhabilitet.

Stk. 4. Medlemmet skal underrette det kollegiale organ, hvis der foreligger forhold, der bevirker inhabilitet, eller som kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Medlemmet skal så vidt muligt give formanden meddelelse om sådanne forhold inden mødets afholdelse. Det kollegiale organ afgør herefter, hvorvidt det pågældende medlem skal vige sædet under sagens behandling, jf. stk. 3. Et medlem kan ikke være til stede og deltage i behandlingen af og afstemninger om spørgsmål vedrørende sin habilitet.

Referater og ekspedition af de behandlede sager

§ 14. Der udarbejdes referat af de kollegiale organers møder. Det kollegiale organs beslutninger refereres som beslutningsreferat, mens der for øvrige punkter udarbejdes et kort orienteringsreferat. Referatet udsendes til godkendelse på organets næste møde. Mødereferater lægges på nettet.

Stk. 2. Ethvert af medlemmerne, faste observatører samt de i henhold til § 5, stk. 5 tilkaldte personer, kan forlange sin afvigende mening kort optaget i beslutningsreferatet. Et sådant forlangende skal fremsættes inden dagsordenspunktets færdigbehandling med angivelse af indholdet heraf.

Stk. 3. Referatet skal i øvrigt indeholde oplysning om, hvilke medlemmer der var til stede ved mødets begyndelse, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 4. Ekspeditionen af de af det kollegiale organ behandlede sager påhviler formanden, der herved bistås af universitetets administration. Henvendelser fra de kollegiale organer eller deres formand til myndigheder uden for institutionen skal ekspederes gennem rektor.

 

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 15. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbigt at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, indtil anden afgørelse er truffet af rektor.

 

[1] Fx ved ansættelses- eller studieophør eller ved overflytning til et andet fakultet institut eller studienævn

[2] I sager hvor organet har beslutningskompetence. Suppleanten indkaldes ad hoc til det pågældende punkt på dagsordenen

[3] Fx pga. sygdom eller bortrejse. Godkendes fraværet som lovligt, indtræder suppleanten for fraværsperioden

Origin, background and history

Reglerne er udarbejdet d. 30/5 2005 af Ledelsessekretariatet og godkendt af rektor.

Purpose and delimitation

Standardforretningsordenen for de kollegiale organer er fastsat i henhold til vedtægterne for Aalborg Universitet og indeholder bestemmelser om de kollegiale organers virke, herunder om møder, mødeindkaldelser, forhandlinger og afstemninger, om bemyndigelse samt om valg af formand og næstformand mv.

Overall framework

Standardforretningsordenen er fastsat i henhold til Vedtægten for Aalborg Universitet.

Contact and responsibility

For spørgsmål eller lign. bedes du kontakte Rektorsekretariatet.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook

Categories

Type

Target group