AAU Handbook

Tilknytning af adjungerede professorer og lektorer

Procedure

Published: 08.01.2018 (Last revised: 06.10.2020)

Print as pdf

Content

Procedure ved tildeling af titlerne adjungeret lektor og adjungeret professor

Titlen adjungeret lektor eller adjungeret professor kan tildeles anerkendte forskere som AAU ønsker at hædre med denne titel og derved knytte nærmere til sig. AAU kan også tildele titlen til personer, som uden at være anerkendte forskere, har kvalifikationer på højt niveau.

Den adjungerede lektor eller professor kan makimalt tildeles titlen i en 5 årig periode.

Den adjungerede lektor eller professor kan i udpegningsperioden efter nærmere aftale med fakultet/institut holde forelæsninger, indgå i bedømmelsesarbejde m.v. og deltage i AAU’s forskning eller samarbejde med AAU om forskningsprojekter.

Proceduren ved tildeling af titlerne som hhv. adjungeret lektor og adjungeret professor er fastsat i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor.

De enkelte fakulteter har fortsat mulighed for at fastsætte en lokal politik for tildeling af titlerne adjungeret lektor og adjungeret professor, eksempelvis hvis fakultetets strategi kan understøttes gennem brugen af adjungerede lektorer/professorer.

I h. t. bekendtgørelsen er det rektor, der træffer beslutning om tildeling af titlerne adjungeret lektor eller professor. Rektor har delegeret kompetencen til at tildele titler som adjungeret lektor og professor til dekanerne, jf. rektors delegationsinstruks.

Indstilling af en person til titlen adjungeret lektor eller adjungeret professor

I overensstemmelse med bekendtgørelsen fremsættes forslag om tildeling af en titel til en navngiven person til rektor.

Det er universitetets ønske, at en adjungeret lektor/professor forankres i et af universitetets fagmiljø- er, hvorfor et forslag om adjungering af en navngiven person i første omgang stilles til en institutle- der, der fagligt dækker det videnskabsområde, som forslaget vedrører. Institutleder kan anmode om, at forslaget fremsættes skriftligt.

Institutleder formaliserer forslaget og indhenter frit tilgængelige oplysninger (f.eks. CV, publikationsoversigter m.v.) inden forslaget fremsendes til dekanen med en skriftlig motivation.

Såfremt dekanen vurderer, at forslaget skal fremmes, tager dekanen kontakt til den foreslåede per- son for at indhente accept fra denne. Hvis personen accepterer at gennemgå en faglig bedømmelse

med henblik på at blive udnævnt til adjungeret lektor/professor, indhentes fra personen grundlæggende dokumentation til brug ved den faglige bedømmelse (f.eks. CV, publikationsoversigter m.v.).

den faglige bedømmelse

Ved faglig bedømmelse med henblik på adjungering oprettes en personsag i WorkZone i journalgruppe 574 (adjungerede professorer). Man skal sikre, at HR-afdelingen og det relevante institut, foruden fakultetet, har indblik i sagen – konkret sætter man HR-indblik på for hhv. HR-afdelingen, fakultetet samt instituttet/tjenestestedet.

Sagerne navngives med angivelse af, om det er en adjungeret lektor eller professor, vedkommendes fulde navn, navngivelse af det relevante institut samt udpegningsperiode, jf. følgende eksempler på sagstitler:

Adjungeret lektor, Peter Jensen, Institut for Elektroniske Systemer (udpeget 1.6.2017-31.5.2022)
Adjungeret professor, Ida Phil, Juridisk Institut (udpeget 1.12.2009-30.11.2019)

Dekanen indstiller, evt. på grundlag af forslag fra institutleder, et bedømmelsesudvalg til Akademisk Råd, jf. AAU’s bedømmelsesregler vedr. adjungeringer. Når Akademisk Råd har godkendt bedømmelsesudvalgets sammensætning, påbegyndes den faglige bedømmelse.

Bedømmelsesudvalget laver en skriftlig bedømmelse, hvoraf det fremgår, om pågældende er kvalificeret eller ej til den påtænkte adjungering. Såfremt der er uenighed i bedømmelsesudvalget, træffes en flertalsafgørelse. Den endelige bedømmelse fremsendes til dekanen.

Eksterne medlemmer af et bedømmelsesudvalg honoreres med 5 censortimer ved bedømmelse uanset om der er tale om en bedømmelse af en adjungeret professorer eller lektor.

Hvis bedømmelsen er negativ, fremsendes bedømmelsen til kandidaten, som får mindst 10 dages frist til at forholde sig til bedømmelsens indhold og konklusion. Såfremt der kan påpeges faktuelle fejl, som måtte kunne forventes at have indflydelse på bedømmelsens konklusion, videresendes disse til bedømmelsesudvalget med henblik på fornyet stillingtagen. Fremkommer kandidaten ikke med korri- gerende bemærkninger eller er bedømmelsen fortsat negativ efter fornyet overvejelse, kontaktes den pågældende af dekanen, som meddeler, at man pt. ikke finder grundlag for at gå videre i forhold til en adjungering.

Hvis bedømmelsen er negativ  tilføjes titlen i workzone Annulleret i begyndelsen af sagstitlen, og sagen lukkes.

Udpegningen af en adjungeret lektor eller professor

Hvis bedømmelsen er positiv, vurderer dekanen, om fakultetet fortsat ønsker at gå videre med adjungeringen, hvilket meddeles kandidaten snarest muligt, hvor også bedømmelsesudvalgets skrift- lige bedømmelse medsendes.Ønsker man at gå videre med adjungeringen, indhenter dekanen endeligt tilsagn hos pågældende, hvorefter dekanen bekræfter adjungeringen i et udpegningsbrev til kandidaten.

En udpegning skal altid annonceres på institutionsniveau. Det pågældende fakultet er ansvarlig for offentliggørelse af udpegningen, der kan ske via fakultetets egne kommunikationskanaler, herunder fakultetets eller instituttets på hjemmeside. Annoncering af udpegningen kan ske på både på engelsk og dansk.

Det forventes at den adjungerede professor/lektor afholder en tiltrædelsesforelæsning. Instituttet er ansvarlig for dette.

Instituttet sørger for at oprette personen i ScanPas (konsulentoprettelse), så vedkommende kan fremsøges med personprofil på aau.dk. Institutterne sørger for, at der tillige er brugeradgang til VBN for personen.

Derudover vurderer instituttet behovene for og aftaler nærmere vedr. it-oprettelse, kontorplads, adgangskort m.v.

Kontakten mellem AAU og den adjungerede lektor/professor i løbet af udpegningsperioden varetages som oftest af en sektionsleder, forskningsgruppeleder eller lignende, der fungerer som kontaktperson på det faglige område. Kontakten til/fra universitetet af mere administrativ og praktisk karakter sker til en sekretær på institutniveau.

Udgifter forbundet med udnævnelse samt øvrige udgifter i forbindelse med den adjungerede kandi- dats aktiviteter ved AAU afholdes altid af instituttet (evt. en specifik sektion eller afdeling).

Afslutning en adjungering

Ønsker institutlederen ved periodens udløb at genudpege den adjungerede fremsendes dette ønske til dekanen med en begrundelse herfor. Sker der en genudpegning, sendes et genudpegningsbrev til den adjungerede.

Såfremt der ved periodens udløb ikke sker genudpegning skal vedkommende afsluttes. Dette sker ved at instituttet sletter konsulentoprettelsen i ScanPas. Ligeledes at personens oprettelse i AdmDb og VBN afsluttes på ordinær vis af instituttet.

Purpose and delimitation

Vedhæftede beskriver AAU's fælles procedure for tilknytning af adjungerede professorer og lektorer.

Overall framework

Bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook

Related documents

Bedømmelsesregler, adjungerede professorer og adjungerede lektorer

Bedømmelse ved tildeling af titlen adjungeret professor og adjungeret lektor

Read more