AAU Handbook

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af deltidsuddannelser (Master, diplom og Heltid på deltid) på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Published: 05.01.2018 (Last revised: 17.02.2021)

Print as pdf

Content

Generel information

Boksen "Fakta"

Indholdet i denne boks udfyldes af kontoret for Efteruddannelse.
Faktaboksen indeholder:

 • Formelt navn på uddannelsen (dvs. som det fremgår i studieordningen)
 • Varighed: Start- og sluttidspunkt for uddannelsen (enten fra startmåned + årstal til slutmåned + årstal eller med specifikke datoangivelser)
 • Sted: Hvilken by, uddannelsen er akkrediteret til at være afholdt i.
 • ECTS point: (F.eks. 60)
 • Deltagerbetalingen for uddannelsen (excl. litteratur, ophold, forplejning m.v.)
 • Øvrige udgifter (består af et link, som fører til undersiden "Tid, sted og pris")
 • Ansøgningsfrist.

Lead in text

Skal kun udfyldes i Intro-artiklen på forsiden og ved testimonials.

Billeder

Billeder skal være skarpe, i farve, max størrelse 200 KB og have en opløsning på 72 dpi.

Baggrundsbilleder:
Den enkelte uddannelse må gerne få indsat sit eget baggrundsbillede på uddannelsens sider. Når baggrundsbilledet er beskåret og optimeret til EVU studieguiden, sendes det til ITS, som lægger det på uddannelsens sider.

 • Billeder skal være skarpe, i farve, have bredden 1440 pixels og højden 900 pixels, komprimeret til max størrelse 200 KB, opløsning 72 dpi. For at fokus kommer på teksten på hjemmesiden, kan billedet evt. sløres (gøres uskarpt) i et billedredigeringsprogram.
 • Billederne må ikke være for lyse, især ikke i den lodrette midterdel af billedet, da AAUs logo og uddannelsens overskrift/navn ikke vil kunne læses.
 • Billedet skal være simpelt opbygget (der skal ikke være for meget uro på billedet). Det mest ideelle er, hvis der intet motiv er midt på billedet, da det er der, hjemmesidens tekst kommer til at være.
 • Brug helst billeder af virkelige AAU deltidsstuderende i virkelige undervisningssituationer (ingen Colourbox billeder).
 • Brug gerne uddannelsens egne profilbilleder (markedsføringsbilleder), som I også bruger i anden sammenhæng (genkendelighed).
 • Brug billeder, som appellerer til uddannelsens målgruppe.

Youtube videoer

Ønsker du at indlejre en Youtube video i din uddannelsesbeskrivelse, kan du finde en vejledning til det her: http://www.its.aau.dk/vejledninger/infoglue/infoglue-guide/artikler/video/.

Boksen ”Søg optagelse”

Den findes på alle sider. Indholdet styres af Efteruddannelse og ITS.

Testimonials

Du har mulighed for at indsætte testimonials på siderne ”Forside” (nederst),”'Målgruppe og udbytte” (i højre side) og ”Undervisning” (i højre side). Hvis du ønsker dette, skal du kontakte ITS ved at sende en mail til support@its.aau.dk. Skriv ”Infoglue” i mailens emnefelt.

 • Overskrift: Du vælger selv, hvad du skriver i overskriften, men vi anbefaler enten ”Masterstuderende fortæller”, ”Studerende fortæller” eller ”Aftagere fortæller”.
 •  Lead in text: Her skriver du en intro til din testimonial.
 • Full text: Her indsætter du din testimonial.
 • Billeder: Til hver testimonial skal du uploade to billeder: Ét, som vises i listen, og ét, som vises over den fulde testimonial-beskrivelse. Billedet til listen skal være 278x77 pixels (featured image small), mens det store billede er 650x350 pixels (featured image).

Arrangementer

Det er muligt at oprette en arrangementsliste, som vil blive vist nederst siden "Forside". ITS hjælper med oprettelse af det, så hvis du ønsker denne funktion, skal du kontakte ITS ved at sende en mail til support@its.aau.dk. Skriv ”Infoglue” i mailens emnefelt.

Nyheder

Det er muligt at oprette en nyhedsliste, som vil blive vist nederst siden "Forside". ITS hjælper med oprettelse af det, så hvis du ønsker denne funktion, skal du kontakte ITS ved at sende en mail til support@its.aau.dk. Skriv ”Infoglue” i mailens emnefelt.

InfoGlue hjælp

Find hjælp til InfoGlue her: http://www.its.aau.dk/vejledninger/infoglue/infoglue-guide.
 

Inddateringstjekliste

Uddannelsens forside

 • Billede: Billede uploades til denne side som featured image og skal være 650x350 pixels.
 • Lead in text: Max 5-8 linjer, der giver en kort, overordnet og fængende beskrivelse af uddannelsen (en ”salgstale”).
 • Full text: Her præsenterer du din efteruddannelse for de potentielle ansøgere. Forklar, hvad uddannelsen går ud på, og inspirér og motivér de potentielle ansøgere til at vælge netop denne uddannelse. Man kan evt. også beskrive konkrete projekteksempler.
 • Frivillig komponent: Arrangementer, nyheder eller testimonials kan placeres i bunden af siden.
 • Faktaboks (opdateres af kontoret for Efteruddannelse), som indeholder:
  - Uddannelsens akkrediterede titel
  - Sted: Hvilken by, undervisningen afholdes i
  - Varighed: Start- og sluttidspunkt for uddannelsen (enten fra startmåned + årstal til slutmåned + årstal eller med specifikke datoangivelser)
  - Uddannelsens ECTS belastning
  - Deltagerbetaling pr. semester (excl. litteratur, ophold, forplejning m.v.). Hvis der udbydes enkeltfag fra uddannelsen, oplyses deltagerbetalingen for enkeltfagene også.
  - Øvrige udgifter (består af et link, som fører til undersiden "Tid, sted og pris")
  - Ansøgningsfrist.
 • Knap: ”Brochure om studiet (PDF)”. Denne vedligeholdes af studiet. Pdf'en kan være den trykte brochure eller et fakta-ark. Hent skabelon til fakta-arket på http://www.design.aau.dk/inddatering-studieguide-studyguide.
 • Knap: ”Få tilsendt trykt brochure” (linker over til brochurebestillingsdatabase: http://broch.evu.aau.dk/). Denne vedligeholdes af Efteruddannelse.

Målgruppe og udbytte

 • Billeder/grafik: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.
 • Full text målgruppen: Skriv, hvilke deltagerprofiler (målgruppe), uddannelsen retter sig mod (deltagernes faglige uddannelse, jobfunktion osv.).
 • Full text udbytte: Skriv hvilke kompetencer (udbytte), den studerende vil opnå efter endt uddannelse. Beskrivelsen af udbyttet kan være i form af en Youtube video, som er lagt ind i artiklen.
 • Frivillig komponent: Testimonials indsættes i højre side, og indholdet kan være fra studerende, undervisere eller aftagere; f.eks. ”Kan det, jeg lærer på studiet, bruges i praksis i mit job?”, ”Hvordan får jeg studieliv og arbejds- og familieliv til at hænge sammen?” osv.

NB! Hvis man har testimonials på siden, skal man være opmærksom på, at teksten om målgruppen samt udbytte skal fylde mere end femten linjer, da siden ellers vil fremstå visuelt ubalanceret.

Indhold

 • Billeder/grafik: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.
 • Full text: Uddannelsens enkelte semestre beskrives grundigt. Beskriv konkret, hvad man beskæftiger sig med på hvert semester.
 • Boks i højre side: Hvis uddannelsen giver mulighed for at følge enkelte moduler, skal der indsættes en link-boks med link til hver enkelt modulbeskrivelse. Kontakt ITS eller Efteruddannelse vedr. det.
 • Link til studieordning (artikel): Pdf-fil uploades og/eller et link indsættes, og linkstyle vælges til ”small button”. Boksen vises i højre side.
 • Frivillig komponent: ”Baggrund og formål” indsættes i højre side. Skriv kort om baggrunden for, hvorfor uddannelsen er oprettet, f.eks. behov fra erhvervslivet, behov opstået pga. ny lovgivning osv., samt hvad formålet med uddannelsen er. Der kan kort skrives, at det er en akkrediteret uddannelse.

Undervisning

 • Billeder/grafik: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.
 • Full text:
  1). Fortæl om studie-/undervisningsform, feks.:
   ”Master i xxx anvender en problemorienteret og projektorganiseret studieform. Uddannelsen integrerer teoretiske og praktiske problemstillinger gennem seminarer, forelæsninger, projektarbejde, casearbejde, xxx, xxx. Uddannelsen foregår over 2 år på deltid og udgør 60 ECTS, hvilket svarer til 1 års fuldstidsstudie. Som deltidsstuderende skal du beregne mellem ca. 15-20 timer om ugen til studieaktiviteter. Uddannelsens tilrettelæggelse er fleksibel. Vi anvender et IT-baseret komferencesystem, som gør det muligt via din egen PC at kommunikere med medstuderende, vejledere og undervisere uafhængigt af tid og fysisk placering. Det betyder, at du i høj grad selv er med til at bestemme, hvor og hvornår du vil studere.”
  2). Skriv om studiemiljøet: Både det fysiske miljø, hvor undervisningen afholdes, og det faglige miljø.
  3). Studienævn: Oplys, hvilket studienævn, uddannelsen hører under.
 • Frivillig komponent i højre side: Her kan du præsentere de undervisere eller vidensmiljøer, der er tilknyttet uddannelsen.

Adgangskrav

 • Billeder/grafik: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.
 • Full text:
  - Uddannelsesmæssigt adgangskrav (hvilke uddannelser er direkte adgangsgivende, og evt. hvilke suppleringer skal man have, hvis man ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse)
  - Erhvervsmæssigt adgangskrav: Min. 2 års relevant erhvervserfaring (giv evt. eksempler på, hvad det kan være)
  - Evt. mulighed for dispensation for de uddannelsesmæssige krav.

NB! Der skal tilføjes info om udvælgelseskriterier, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end det antal studerende, som kan optages på uddannelsen.

Tid, sted og pris

 • Billeder/grafik: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.
 • Full text Seminardatoer: Oplys seminardatoer, sted for afholdelse af seminar og seminartidspunkter (klokkeslæt) fordelt semestervist.
 • Full text Rammer og faciliteter: Oplys om stedet som seminarerne afholdes på, herunder f.eks.forplejning og faciliteter.
 • Full text Øvrige udgifter: Oplys øvrige udgifter ud over deltagerbetalingen (beløb til litteratur pr. semester, udgifter til forplejning ved seminarerne, udgifter til evt. overnatning i forbindelse med seminarerne).
 • Frivillig artikel Finansieringsmuligheder: Oplys, hvis der findes evt. finansieringsmuligheder for (delvis) dækning af f.eks. deltagebetalingen (f.eks. via en Styrelse el. lign.).
 • Boks i højre side: ”Information ifm. studiestart” – linker til studiestartsside www.studiestart.aau.dk, som bl.a. har overordnet info om transport, overnatning, studiekort, AAU e-mail m.v. Vedligeholdes af kontoret for Efteruddannelse.
 • Frivillig komponent nederst på siden: Her kan vises arrangementsliste. ITS opretter denne ved henvendelse fra uddannelsen. Denne vedligeholdes fremadrettet af uddannelsen selv.

Kontakt

 • Kontakt uddannelsen:
  - Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.
  - Indsæt denne introtekst: ”Kontakt uddannelsen vedrørende det faglige indhold, opbygning af uddannelsen, praktisk info om afholdelse af uddannelsen, samt adgangskrav, dispensation og merit.”
  -Giv som minimum kontaktoplysninger på en studiesekretær og en studieleder/fagkoordinator på uddannelsen.
 • Kontakt Efteruddannelse: Teksten vedligeholdes af Efteruddannelse.

Origin, background and history

Retningslinjerne er opstået gennem et samarbejde mellem Studieservice (Efteruddannelse), AAU Kommunikation, ITS og fakulteternes uddannelsesteams i et forsøg på at skabe et hensigtsmæssigt og ensartet workflow for alle involverede afdelinger.

Purpose and delimitation

Formålet med retningslinjerne er at informere de inddateringsansvarlige for uddannelsesbeskrivelserne på AAU’s online studieguide for deltidsuddannelser - www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse (og PR URL www.evu.aau.dk) - om, hvordan de lægger information om AAU’s Master-, diplom- og Heltid på deltidsuddannelser på hjemmesiden.

Overall framework

Retningslinjerne hænger sammen med ”Studieguide (EVU) - Procedure for vedligeholdelse af information om deltidsuddannelser” og ”Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser”.

Contact and responsibility

Studieservice, Efteruddannelse: Tlf. 9940 9420, efteruddannelse@aau.dk og AAU Kommunikation.

AAU sagsnr. 2018-054-00013

Concept definitions

Ingen.

Attachment

Intet bilag.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd