AAU Handbook

Vejledning til behandling af dispensationer på Aalborg Universitet

Published: 10.11.2017 (Last revised: 24.01.2018)

Print as pdf

Content

Generelt om dispensationer og dokumentation

Tildeling af dispensation er en fravigelse af en regel, dvs. en særlig imødekommelse begrundet i en persons særlige omstændigheder. Altafgørende i forbindelse med behandling af dispensationssager er derfor, at der foreligger dokumentation for de forhold, der vægtes i den enkelte dispensation.

Eksempler på dokumentation kan være lægeerklæring/friattest fra læge, udtalelse fra speciallæge, udskrift af e-journal, gerne suppleret af en redegørelse fra den studerende om, hvordan forholdet har indvirket og vil indvirke på studieaktiviteten. Vær dog opmærksom på, at ikke al dokumentation fra en myndighed kan tillægges betydning, hvorfor også selve den indholdsmæssige del af dokumentationen skal vurderes kritisk. Eksempelvis vil en udtalelse fra en læge, hvoraf det fremgår, at den studerende angiver over for den på-gældende læge, at den studerende har været syg, som udgangspunkt ikke udgøre tilstrækkelig dokumenta-tion, da der ikke foreligger en egentlig vurdering fra lægen, men alene en konstatering af, hvad den stude-rende har angivet over for lægen.

Enhver behandling af en dispensation foretages ud fra et individuelt skøn og vedrører konkrete, individuelle forhold hos den enkelte studerende. Der skal derfor altid foretages en konkret vurdering i den enkelte sag, og der må ikke opstilles regler for en ens behandling af bestemte typer af sager. Der vil dog kunne dannes en praksis for enslignende sager, dvs. hvor sammenlignelige situationer fører til den samme afgørelse, og der skal i forbindelse med disse typer sager derfor sikres, at der ikke foretages en forskelsbehandling.

Afgørelser om dispensation skal leve op til forvaltningsretlige regler. Et afslag på dispensation skal dermed indeholde en begrundelse, klar lovhjemmel og klagevejledning.

Herudover skal hensyn til eventuel inhabilitet og andre forvaltningsretlige regler tages i betragtning.

 

Hvilke forhold kan inddrages i sagsbehandlingen af en dispensation

I vurderingen af dispensationen kan følgende forhold indgå:

 • Har den studerende kunne forudse den opståede situation og dermed haft mulighed for at indrette sig herpå, eller er det forhold som den studerende er uden skyld i (udefrakommende forhold)
 • Hvilken indvirkning har forholdet haft på den studerendes studieforhold
 • Kunne den studerende have prioriteret mere hensigtsmæssigt for at undgå de forhold, der lægges til grund for dispensationen, dvs. har den studerende forsøgt at afhjælpe problemet
 • Har den studerende opsøgt hjælp til at håndtere problemet
 • Er den studerende tidligere imødekommet i andre henseender og dermed kompenseret for problemet.


Ovennævnte hensyn vil altid skulle relateres til skønnet i den enkelte sag, hvor konkrete forhold set i for-hold til den studerendes (og ikke institutionens) situation kan være af særlig betydning. Følgende dokumenterede henholdsvis positive og negative hensyn skal alene betragtes som vejledende ved behandling af en dispensation:

Hensyn, der taler for en dispensation:

 • Egen sygdom hos den studerende selv eller hos den nærmeste familie, som medfører, at den studerende ikke er i stand til at studere (omfatter også komplikationer som følge af graviditet)
 • Sygdom eller dødsfald i nærmeste familie
 • Ordblindhed (bevilling af IT-rygsæk er god dokumentation)
 • Funktionsnedsættelse (varig fysisk eller psykisk handicap, eksempelvis ADHD og Asberger syndrom eller andre kroniske lidelser)
 • Forhold, som den studerende oftest vil være uden skyld i, eksempelvis manglende pasningsmuligheder til små børn
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning


Særlige tilfælde i forhold til en dispensation fra den obligatoriske tilmelding til fagelementer:

 • Tilfælde, hvor den studerende ikke kan fremskaffe dokumentation for beståede kurser, hvis den studerende er uden skyld heri, eksempelvis ved udlandsophold
 • Dyrkning af sport på eliteplan, jf. uddannelsesbekendtgørelsen § 7, stk. 4, nr. 1 (administreres af AAU Nordjysk Elitesport)
 • Forudsætningsfag, jf. uddannelsesbekendtgørelsen § 7, stk. 4, nr. 2 (bekendtgørelsen nævner direkte, at dette er en dispensationsgrund, se bestemmelsen nedenfor)
 • Den studerendes varetagelse af råd- og nævnsarbejde på universitetet, hvis omfanget heraf i en pe-riode er af et betydeligt, større omfang, således den studerende ikke kan studere på fuld tid


Hensyn, der taler imod en dispensation:

 • Økonomiske forhold
 • Egne private forhold, som ikke kan anses for at være usædvanlige, eksempelvis boligproblemer, skilsmisse og lignende
 • Manglende motivation og seriøsitet fra den studerende
 • Manglende faglige forudsætninger/studieegnethed ved den studerende
 • Den studerendes påstand om dårlig undervisning, studietilrettelæggelse og lign.
 • Den studerendes fordybelse, frivillig forlængelse af praktikophold, lange specialer og lignende


En dispensation for framelding til et givent antal ECTS et givent semester berettiger ikke nødvendigvis til flere SU-klip, da der er en anden praksis for dispensationer indenfor dette område. De studerende skal derfor ved imødekommelse af de dispensationer, der vil medføre en forlængelse af uddannelsen, oplyses om, at de fortsat kan modtage SU efter de gældende regler herom, men at de ikke nødvendigvis vil kunne tildeles flere klip, selv om deres studietid forlænges. De kan læse mere om SU-reglerne på su.dk og www.sukontor.aau.dk.

 

Hjemmelsgrundlaget

Universitetets hjemmel til at tildele en dispensation vil altid være eksplicit nævnt i det lovmæssige grundlag og/eller studieordningen for uddannelsen, og denne bestemmelse skal angives både i tilfælde af studienævnets imødekommelse og afvisning af tildeling af dispensation. Hvis der ikke er angivet en hjemmel til, at universitetet kan dispensere, vil styrelsen have adgangen til at dispensere fra forholdet begrundet i usædvanlige forhold.

Blandt andre angiver uddannelsesbekendtgørelsen universitetets dispensationsadgang i forhold til den i lyset af fremdriftsreformens obligatoriske tilmelding til fag og fagelementer:

Uddannelsesbekendtgørelsen nr. 1520 af 16. december 2013 § 7, stk. 4 (Tilsvarende gælder for akademi og professionsbacheloruddannelser i BEK. nr. 1519 af 19. december 2013 § 5, stk. 1.).

"Universitetet kan framelde en studerende til et eller flere fag, jf. stk. 1,

 1. hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder funktionsnedsættelse, og hvor den studerende ikke vil være i stand til at gennemføre på normeret studietid, eller
 2. hvis tilmelding til et fag eller et fagelement forudsætter, at et forudgående fag eller fagelement er gennemført og bestået (faglige progression), og hvor det vil være til væsentlig gene eller fare for andre, at undervisningen i det senere fag eller fagelement påbegyndes, førend forudsætningsfaget er bestået."
   

Uddannelsesbekendtgørelsen nr. 1520 af 16. december 2013 § 7, stk. 7.

"Universitetet kan desuden dispensere fra regler om tilmelding efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold".

 

Delegation af studienævnets afgørelseskompetence


Til studienævnsformanden:
Formanden for et kollegialt organ antages at have en vis selvstændig kompetence til at træffe afgørelse i hastende sager, hvis afgørelsen ikke kan udskydes, og hvor det ikke er praktisk muligt at sammenkalde det kollegiale organ. Derudover antages det, at sager af rutinemæssig karakter, hvor der er en fast praksis, i et vist omfang kan delegeres til formanden, hvis der er en saglig begrundelse herfor. Det antages desuden, at formanden kan bemyndiges til at træffe afgørelse vedrørende anmodninger om genoptagelse af afgjorte sager.


Til underudvalg i studienævnet:
Der kan ske delegation til underudvalg ud fra de samme generelle hensyn, som er skitseret ovenfor, herun-der af praktiske og arbejdsmæssige hensyn. Det antages dog almindeligvis, at der er en videre adgang til at delegere til et underudvalg end til formanden, da underudvalg kan sammensættes af medlemmer fra det kollegiale organ med samme forholdsmæssige sammensætning som dette (paritet).


Til studienævnssekretariatet, studielederen eller administrationen i øvrigt:
Delegation til studienævnets sekretariat må almindeligvis antages at være lovlig, hvis der er vægtige ar-bejdsmæssige begrundelser herfor, og der er tale om delegation af rutinemæssige afgørelser, hvor studie-nævnet har fastlagt en praksis og har udstukket rammer for udøvelse af skønnet. Det vil derfor næppe være betænkeligt, hvis administrative medarbejdere eksempelvis bemyndiges til at (forhånds)godkende ansøg-ninger om merit i de tilfælde, hvor studienævnet har fastlagt en afgørelsespraksis for den pågældende sagstype, og hvor afgørelsen (godkendelsen) af de konkrete sager ikke giver anledning til tvivl.

Origin, background and history

Ingen.

Purpose and delimitation

Denne vejledning er til brug for til studienævnenes generelle behandling af dispensationer, dvs. eksempelvis dispensationer i forhold til:

 • fravigelse af reglen om obligatorisk tilmelding til fag og fagelementer
 • yderligere eksamensforsøg
 • udsættelse af fristen for beståelse af og deltagelse i førsteårsprøven
 • om specialet skal afslutte uddannelsen
 • øvrige dispensationer til studieaktive studerende, hvortil der kræves usædvanlige forhold 

Overall framework

Ingen.

Contact and responsibility

Sekretariatet i Studieservice er ansvarlig for vejledningen. Kontakt Sekretariatet via sts-sekretariatet@adm.aau.dk for spørgsmål vejledningen.

Concept definitions

Ingen.

Attachment

Ingen.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd